جدول قیمت طرح ها

دسترسی به تمام
طرح ویژه طلایی
اشتراک سالانه 180 هزار تومان 24 ساعت

 

 

 

 

 

Black Custom Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

BLACK

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

BLACK BLUR

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Animate Spin Logo

$ 10 monthly

BLACK LITE

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

BLACK DEEP

 • Enkompass
 • Animate Spin List
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

BLACK RADIUS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

Black Custom Pricing Table Modals With Button

Start From

$ 5 monthly

BLACK

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration
 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

 

$ 100 annually

 

Start From

$ 10 monthly

RADIUS BORDER DOTTED

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

NO BORDER

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

BORDER DASHED

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

Black Lite Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

Black Deep Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

White Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

White Blur Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

White Lite Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

White Deep Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

Blue Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

Blue Blur Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

Blue Lite Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

Blue Deep Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

Yellow Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

Yellow Blur Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

Yellow Lite Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

Yellow Deep Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Port Speed
 • 24 X 7 Support

Green Pricing Table Modals

Start From

$ 5 monthly

SHARED HOSTING

 • cPanel Accelerated.
 • High Grade Server
 • Managed Server
 • G-Mail Integration

Start From

$ 100 annually

RESELLER HOSTING

 • WHM Panel
 • Fully Managed
 • Monthly Report
 • ANTI DDOS

Start From

$ 10 monthly

WORDPRESS HOSTING

 • MultiSite Support
 • CronJob Support
 • 1 GBpS Port Speed
 • Dedicated RAM

Start From

$ 500 trineally

WINDOWS HOSTING

 • Enkompass
 • 99.9% Uptime
 • US Data Center
 • Weekly Backup

Start From

$ 0.01 hourly

CLOUD VPS

 • Raid Storage.
 • 99.9% Uptime
 • 1 GBpS Por

پخش زنده

No images found.

یکی از اهداف اصلی ما ایجاد پل ارتباطی دو طرفه بین عوامل شبکه Mavara Tv و مخاطبان می باشد. تلاش ما بر این است تا با انتشار برنامه های خود در وب سایت و سایر شبکه های اجتماعی بتوانیم با ارائه بهترین برنامه ها سطح علمی و آگاهی شما را افزایش داده و از این روش بتوانیم تا به صورت آنلاین و پخش زنده برنامه ها در کنار و میهمان منازل شما باشیم.

 دانلود مستقیم برنامه ها بدون محدودیت می توانید با خرید پکیج های ما از کلیه امکانات سایت بهره مند شوید مشاهده تعرفه ها
Demo Image

طرح طلایی

مبلغ شارژ بابت یکسال

300 هزار تومان

دسترسی به تمام امکانات سایت

دانلود نا محدود مطالب

امکان مکالمه مستقیم با کارشناسان

را ه های ارتباطی با ما

از طریق شبکه های اجتماعی

شما هم می توانید از محققین تیم ما باشید !

اگر مشتاق هستید تا کنار تیم تحقیقاتی ما باشید، درخواست خود را ارسال کنید

فرم همکاری